top of page

Vedtekter Asker skolekorps
Revidert på årsmøtet i 2024

 

 

§ 1. ORGANISASJON
Asker Skolekorps, etablert den 3. november 1925, er en del av Norges Musikkorps Forbund
(NMF) og tilknyttet NMF Øst.


§ 2. FORMÅL
Formålet med Asker Skolekorps er å fremme musikkinteresse blant medlemmene og bidra
til utvikling av sunne interesser og sterke vennskap.


§ 3. OPPGAVER
Asker Skolekorps skal

 • Tilby opplæring i musikkteori for musikantene, utvikle deres ferdigheter på korpsinstrumenter og i samspill, samt ivareta og fremme musikkorps og organisasjonsaktiviteter som en verdifull sosial opplevelse for medlemmene.

 • Jobbe for å fremme god musikk både lokalt og utenfor hjemstedet

 • Styrke innsikten i musikkorpsenes kulturelle og sosiale verdi, samt deres rolle som en ressurs for læring og personlig utvikling.


§ 4. MEDLEMSKAP

Opptak
Asker skolekorps tar inn nye medlemmer årlig, hovedsakelig fra skoler i Asker. Opptakene
foregår vanligvis mot slutten av skoleåret, og vi fokuserer særlig på elever som skal begynne
i 3. til 5. klasse kommende høst. Antallet nye medlemmer som tas inn bestemmes av styret, i
samråd med korpsets dirigent.


Barn og ungdom er velkomne til å bli medlemmer. For barn under 15 år kreves skriftlig
samtykke fra foresatte. Medlemskap i Asker Skolekorps innebærer automatisk medlemskap i
Norges Musikkorps Forbund (NMF), og følger NMFs aldersrelaterte regler.

Andre musikkaktiviteter

Etter godkjenning fra styret kan medlemmer over 15 år delta i amatørkorps, eller benytteskolekorpsetseiendeler for andre musikkaktiviteter. Asker skolekorps skal prioriteresdersom det oppstår kollisjoner med arrangementer i andre korps.

 

Permisjoner

Søknader om permisjon i ett semester, eller lengre, behandles av styret. Permisjoner påunder ett semester kan håndteres av Musikkutvalget eller den musikkansvarlige.

 

Utmelding

Utmelding fra skolekorpset skal skje skriftlig til styret, og fører også til utmelding fra NMF. Detaljer om utmelding finnes i § 6.

§ 5. PLIKTER
Medlemmer må følge musikkorpsets, NMF og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

 

Deltakelse og ansvar

 • Musikanter er forventet å ankomme tidsnok til øvelser, seminarer og oppdrag, og følge gjeldende kleskode.

 • Ved forventet fravær, informer korpslederen så snart som mulig.

 • Medlemmer er ansvarlige for å vedlikeholde utlånte instrumenter og utstyr.

 

Foresatte kan holdes økonomisk ansvarlige for uforsiktig håndtering av korpsets eiendeler.


Oppførsel og etikk

 • Under korpsets aktiviteter skal medlemmene følge instruksjoner fra ledelsen og instruktørene og bidra positivt til korpsmiljøet.

 • Medlemmer som viser manglende engasjement, upassende oppførsel eller på en annen måte viser seg uegnet, kan bli utestengt fra korpset av styret.


Beslutninger tatt av skolekorpset kan ankes til kretsstyret.


§ 6. KONTINGENT
Kontingent til Asker skolekorps fastsettes av årsmøtet og betales pr. semester (januar-juni og
august-desember). Andre medlemsforpliktelser betales innen de fastsatte fristene.


Ved utmelding påløper kontingent inntil musikanten har levert inn alt utstyr.


§ 7. ØVELSER OG ARRANGEMENTER
Korpsøvelsene følger hovedsakelig skoleåret, med pause i jule-, vinter- , og påskeferien.

 

Blant medlemmene i korpset skal det alltid være minst én tillitsvalgt og én vararepresentant
for den tillitsvalgte som begge er 15 år eller eldre.

 

Korpset praktiserer fullstendig rusfrihet under alle møter, turer, samlinger, og i enhver aktivitet arrangert av korpset. Dette gjelder for både musikanter og ledere.


Korpsledere, dirigenter, styremedlemmer, og alle foresatte som er med på overnattingstur,
må fremvise gyldig politiattest. Det er styreleders ansvar å sørge for at alle med disse rollene
kan vise fram en politiattest som ikke er eldre enn to år. Styreleder må også selv levere politiattest til nestleder.

§ 8. DIRIGENT/INSTRUKTØR
Korpsets styre engasjerer faste dirigenter og instruktører. Asker Kulturskole har det formelle arbeidsgiveransvaret.

 

Styret kan også engasjere instruktører, som er selvstendig næringsdrivende, etter behov.

 

§ 9. ÅRSMØTET
Årsmøtet er korpsets høyeste beslutningsorgan og avholdes årlig, senest innen utgangen av
uke 9, med ambisjoner om tidligere møte.

 

Innkalling, dokumenter og frister

 • Innkalling sendes ut minst 4 uker før møtet.

 • Forslag til saker for årsmøtet må sendes til lederen senest 3 uker i forkant.

 • Saksdokumenter distribueres senest 1 uke før årsmøtet, 2 uker dersom årsmøtet avholdes i uke 9.


Deltakelse og stemmerett
Foresatte til medlemmer, samt medlemmer over 15 år, inviteres til årsmøtet og har stemmerett. Medlemmer under 15 år kan delta som observatører, men har ikke stemmerett. Representanter fra NMF har tale- og forslagsrett.

 

Det kan avgis én stemme for hver musikant.


Styrets medlemmer har ikke stemmerett under godkjenning av årsmelding
og regnskap.


Sakslisten skal inneholde følgende punkter:

 1. Konstituering av årsmøtet

 2. Årsmelding

 3. Revidert regnskap

 4. Budsjett og aktivitetsplan for det kommende året

 5. Fastsettelse av kontingent

 6. Behandling av innkomne saker

 7. Valg av styre

 8. Valg av revisor og valgkomité

 

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.

§ 10. STYRET

Styret leder skolekorpset i tråd med årsmøtets beslutninger.

 

Medlemmer

Styret består av en leder, nestleder/kasserer, minst fire øvrige medlemmer og minst én tillitsvalgt fra korpset. Alle styremedlemmer må være medlemmer av NMF.

 

Tillitsvalgte velges for ett år. Andre styreverv, valgkomite og revisor, velges for to år.

 

Styret kan erstatte styremedlemmer som slutter i tiden mellom to årsmøter.

 

Møter og beslutningstaking

Styremøter holdes etter behov og minst en gang i måneden, utenom ferier.

 

Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Ved ikke fulltallige møter må saker avgjøres enstemmig for å være gyldige. Ved uenighet forelegges saken et fulltallig styre.

 

Dirigenter og underkomiteer

Korpsets dirigent innkalles til styremøter ved behov, men har ikke stemmerett.

 

For å støtte sitt arbeid kan styret opprette underkomiteer ved behov.

 

§ 11. TVISTER

Ved uenighet eller tvister om tolkningen av vedtektene, legges saken frem for kretsstyret, med mulighet for anke til forbundsstyret.

 

§ 12. OPPLØSNING

Beslutning om oppløsning av korpset krever godkjenning på to etterfølgende årsmøter medminst en måneds mellomrom. For et gyldig vedtak kreves det en 2/3 flertallsavgjørelse.

 

Beslutninger om utmelding fra Norges Musikkorps Forbund må også tas på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom.

 

Det sist valgte styret er ansvarlig for å sikre at korpsets eiendeler kommer musikklivet i Asker tilgode.

§ 13. VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i disse vedtektene kan kun vedtas på et ordinært årsmøte og krever en 2/3 flertallsbeslutning.

 

§ 14. GYLDIGHET

Dissevedtektene trer i kraft fra og med den 28.02.2024, etter godkjenning på årsmøtet, og er gyldige inntil årsmøtet eventuelt velger å endre dem.

bottom of page